Skip to content

O nás

Občianske združenie Innovus je záujmovým združením fyzických a právnických osôb, ktorého cieľom je záchrana, obnova a rekonštrukcia kultúrneho dedičstva novohradského regiónu, ochrana životného prostredia a podpora zvyšovania povedomia, možností vzdelávania, inklúzie znevýhodnených občanov. Občianske združenie sa tiež zameriava na budovanie možností využívať inovácie a výsledky výskumu a vývoja v praxi.

2016

Vznik OZ Innovus

2018-2019

Projekty Erasmus+

2020-2021 

Transformácia v súvislosti s globálnymi výzvami

Vízia 2022-2024

Rozvoj vzdelávania a kultúrno-historických hodnôt

Vízia 2025-2027

Životné prostredie, veda, výskum, inovácie a sociálna inklúzia

152185442_1205719469941710_6922627156311168452_n-1024x728

Vznik OZ Innovus

Innovus bol založený v roku 2016 pod historickým názvom Obnova ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva Novohradu. Jeho prvotnou víziou bolo spomaliť a znížiť efekt klesania regionálnej ekonomiky spôsobený hlavne nedostatkom príležitostí pre mladých a ambicióznych ľudí. Mesto Lučenec a jeho okolie patria k najmenej rozvinutým regiónom na Slovensku, s jednou z najvyšších mier nezamestnanosti v republike. Existujú značné sociálne a ekonomické rozdiely, ktoré spôsobujú silnú prítomnosť marginalizovaných skupín, hlavne nízky príjem a slabo vzdelaní občania, z ktorých najcitlivejšia skupina sú práve mladí ľudia. Na druhej strane je tu veľký potenciál stavať na kultúrnom dedičstve minulosti a využiť výbornú geografickú polohu regiónu vzhľadom na ostatné krajiny strednej Európy. Z tohto dôvodu sa skupina ambicióznych ľudí spojila do inovatívnej organizácie Innovus, s cieľom prispieť k rozvoju mesta Lučenec, ale aj k rozvoju novohradského regiónu.

Projekty Erasmus +

V prvých dvoch rokoch občianske združenie formovalo svoje zameranie, venovalo sa dobrovoľníckym aktivitám menšieho rozsahu, čím získavalo potrebné znalosti a skúsenosti. Následne sa začalo sústrediť primárne na rozvoj príležitostí pre mladých ľudí na južnom Slovensku. Možnosti vzdelávania, ale aj získavania nových zážitkov, sprostredkovávalo prostredníctvom cezhraničných programov Erasmus +, ktoré organizovalo v spolupráci s Európskou úniou. Tieto programy sú zamerané na študentské výmenné pobyty a kombinujú možnosti viacerých EU schém zameraných na vzdelávanie, tréningy, mládež a šport. Rozvoju týchto aktivít  sa Občianske združenie Innovus venovalo najaktívnejšie v rokoch 2018 a 2019. Počas tohto obdobia organizovalo projekty zamerané napríklad na zvýšenie viditeľnosti environmentálnej politiky Európskej únie (Program Youth Exchange (2018)), ktorého cieľom bolo poukázať na význam a dôležitosť environmentálnej politiky, ochrany životného prostredia a aktívneho občianstva. Účastníci z Litvy, Rumunska a Slovenska sa oboznámili aj s témou recyklovania. Okrem rozvoja environmentálneho povedomia kládlo občianske združenie dôraz aj na budovanie finančnej gramotnosti mladých generácii, ako aj na mnohé ďalšie oblasti. Viac o organizovaných eventoch sa dočítate tu.

erasmus
pexels-03

Transformácia v súvislosti s globálnymi výzvami

Súčasná doba charakteristická dynamickým rozvojom, neočakávanými udalosťami ako pandémia či vojnový konflikt na Ukrajine poukazuje v ešte výraznejšej miere na základné hodnoty ako zdravie, spolupráca, ochrana životného prostredia a v neposlednom rade mier, za ktorým stojí pokora, tolerancia či vzdelanie. Priority jednotlivcov, ale aj veľkých zoskupení sa menia. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli primárne zamerať na budovanie hodnotných partnerstiev, odborne sa rozvíjať so skúsenými profesionálmi a spoločne budovať projekty s lokálnym (ale aj národným či medzinárodným) dopadom. Projekty pre nás a pre budúce generácie.

Identifikovali sme 5 kľúčových priorít vychádzajúc z celosvetových transformačných procesov a urgentných lokálnych problémov, ktoré však stále budú nasledovať pôvodnú víziu občianskeho združenia. Okrem viacerých aktivít, ktoré plánujeme v rámci identifikovaných priorít rozvíjať, sme súčasťou  ambície vybudovať v meste Lučenec kultúrno-historické konferenčné centrum zamerané na miestne dejiny. Centrum bude súčasťou rozsiahleho areálu plného záhrad, lesných plôch a rekreačných možností, v rámci ktorého budú vznikať viaceré ďalšie centrá zamerané na vedu, výskum a inovácie. Plánom je pozdvihnúť vzdelávacie a rekreačné možnosti mesta Lučenec, priniesť pracovné a rozvojové príležitosti pre všetky generácie a prilákať do izolovaného a nerozvinutého kraja odborníkov, vedcov a turistov. Ambíciou je vybudovať moderné centrum Novohradu.

Vízia 2022 - 2024 Historické a kultúrne dedičstvo

s cieľom oboznamovať sa so slovenskými kultúrnymi tradíciami, vyvíjať činnosti smerujúce k zvýšeniu atraktívnosti prírodného dedičstva, kultúrnych a historických pamätihodností a rozvoju aktivít na cezhraničnej úrovni, sa chceme zameriavať najmä na zveľaďovanie jednej z národných kultúrynch pamiatok v Lučenci. Spoločne so zveľadením národnej kultúrnej pamiatky sa totiž plánuje aj vybudovanie eko-inovačného centra (centrum by bolo ideálnym zázením pre environmentálnu olympiádu). V tomto zmysle sa ako OZ chceme podieľať na budovaní spoluprác s potenciálnymi partnermi (slovenskými i zahraničnými), pričom spoločnou záujmovou témou bude historická udalosť – Bitka pri Lučenci, rod Huňadyovcov, Matej Korvín a jeho pričinenie sa k vede a vzdelávaniu, vrátane replík lučeneckého pokladu. Vybrané témy boli stanovené s cieľom klásť dôraz na miestne dejiny a vzdelávať miestnych ľudí i návštevníkov zážitkovou formou o historických udalostiach okolia. V horizonte niekoľkých rokov sa chceme tiež zamerať na rozvoj mladých talentov prostredníctvom organizácie výstav domácich talentov a umelcov v historických priestoroch národnej kultúrnej pamiatky v Lučenci.

kaštiel

Vzdelávanie

V nasledujúcich dvoch rokoch budeme primárne rozvíjať nový koncept neformálneho vzdelávania. S cieľom podpory vzdelávania, účasti na vzdelávacích činnostiach a informačných aktivitách zameraných na zvyšovanie environmentálneho povedomia budeme organizovať environmentálnu olympiádu ako kľúčovú aktivitu občianskeho združenia Innovus. Okrem toho  plánujeme rozvoj spoluprác s viacerými miestnymi školami, odborníkmi a vedcami, ktorých prepojenie a spolupráca môže priniesť viaceré synergické efekty pre ľudí všetkých vekových kategórii, ktorí majú záujem o osobný rozvoj a vzdelávanie.

Prostredníctvom občianskeho združenia a v spolupráci s ďalšími profesionálnymi partnermi a partnerskými organizáciami plánujeme organizovať mnohé aktivity spojené s neformálnym a zážitkovým vzdelávaním ako napríklad prednášky, workshopy, semináre ale aj konferencie, kongresy či sympóziá.

pexels-yan-krukov-8199595
zivotne prostredie

Vízia 2025 - 2027 Životné prostredie

S cieľom ochrany a tvorby životného prostredia bude občianske združenie pomáhať pri tvorbe prírodného zázemia okolia národnej kultúrnej pamiatky, a to prostredníctvom organizácie dobrovoľníckych akcií spojených s výsadbou či úpravou územia. Súčasťou budú rôzne druhy sadov, hájov, záhrad tradičného a netradičného ovocia ako aj rozsiahle lesné plochy, z ktorých časť bude využívaná na výskumné účely. Víziou je vybudovať územia s účelným areálom na environmentálne vzdelávanie, vrátane environmentálnej olympiády, ale aj areálom na fyzický a psychický oddych obyvateľov či iných návštevníkov.

veda vyskum inovacie

Veda, výskum a inovácie

S hlavným cieľom podpory vedecko-výskumných činností a účasti na inovačných aktivitách, sa bude  rozvoj aktivít združenia v tejto oblasti vyvíjať podľa aktuálnych príležitostí a v súlade s budovaním okruhu partnerských organizácii s rovnakým alebo podobným záujmom, resp. aktivitou v rovnakých alebo obdobných vedeckých oblastiach. Rozvojové aktivity sa budú primárne viazať na vedeckovýskumné a inovačné činnosti spojené s centrom zhodnocovania odpadu, centrom genetiky a lesnými výskumnými plochami. Víziou je vytvorenie inovačného inkubátora a akcelerátora zameraného na vedu a edukáciu.

socialna inkluzia

Sociálna inklúzia

Vzhľadom na sociálno-demografický vývoj a predpokladanú „epidémiu staroby“ v európskych krajinách sa bude občianske združenie po vybudovaní a zvládnutí infraštruktúrnych úloh zameriavať na sociálnu inklúziu seniorov formou denného stacionára pre obyvateľov Lučenca a priľahlých obcí. OZ sa plánuje tiež zamerať na organizáciu návštev aktívnych a angažovaných seniorov zo širokého okolia a blízkeho zahraničia, resp. ich prepájanie s cieľom trávenia spoločného času s deťmi a mladými ľuďmi. V tejto oblasti sa Občianske združenie chce tiež zamerať na tvorbu vhodného zázemie pre sociálne znevýhodnených a telesne postihnutých ľudí.